Sample Detail

TitleKI-BN-JKE-DRERIO-RNASEQ-2011-50epiboly
Description

Organism Info

Taxon ID7955
Common Name
Scientific NameDanio rerio
Anonymized Name
Individual Name