Submission Detail

AliasAmycolatopsis orientalis subsp. orientalis DSM 43388
Submission ID
Submission Date
Center NameKRIBB
Lab Name