Submission Detail

AliasAmycolatopsis orientalis subsp. orientalis DSM 46075
Submission ID
Submission Date
Center NameKRIBB
Lab Name