TXSearch Help

Taxonomy Browser

Query examples  
Taxon Taxonomy ID Rank Common Name
 
  Arecales  
40551 order
 
  Arecaceae
4710 family palm family; palms
 
169697 subfamily
 
169698 subfamily
 
169699 subfamily
 
3128096 genus
 
169700 subfamily
 
  Nypoideae
169701 subfamily
 
1204504 no rank
 
1123469 no rank
 
77335 family
 
  Baxteria
202376 genus
 
77341 genus
 
  Dasypogon
101695 genus
 
  Kingia
131246 genus