TXSearch Help

Taxonomy Browser

Query examples  
Taxon Taxonomy ID Rank Common Name
 
  Tineoidea  
41011 superfamily
 
691687 family
 
691621 genus
 
  Exoncotis
1178276 genus
 
1178354 genus
 
1104151 no rank
 
753637 family
 
  Dysoptus
753469 genus
 
198964 family
 
198965 genus
 
753459 genus
 
1847438 no rank
 
198967 family
 
198985 genus
 
  Tinagma
198984 genus
 
2468999 no rank
 
1181438 family
 
  Dryadaula
1181391 genus
 
2319851 no rank
 
753496 family
 
753287 genus
 
753305 genus
 
753325 genus
 
1536388 genus
 
1105846 no rank
 
98966 family leafminer moths; leaf blotch miner moths
 
2319623 subfamily
 
796969 no rank
 
134903 subfamily
 
134904 subfamily
 
2319847 subfamily
 
797019 subfamily
 
1928011 subfamily
 
2319846 subfamily
 
134905 subfamily
 
796976 no rank
 
2319852 family
 
753265 genus
 
1178226 genus
 
1178250 genus
 
1178256 genus
 
  Eudarcia
1101096 genus
 
  Homosetia
572720 genus
 
1492370 genus
 
  Hybroma
1178290 genus
 
1101113 genus
 
692017 genus
 
2662732 genus
 
  Leucomele
1178304 genus
 
  Mea
1178312 genus
 
  Oenoe
1178328 genus
 
1870722 genus
 
1963160 no rank
 
  Psychidae
93884 family bagworm moths
 
1107300 subfamily
 
1660725 subfamily
 
  Lypusinae
753654 subfamily
 
  Metisinae
1623244 subfamily
 
1681803 subfamily
 
262181 subfamily
 
753653 subfamily
 
1765346 subfamily
 
1178418 no rank
 
  Psychinae
1418846 subfamily
 
1178442 subfamily
 
753691 subfamily
 
753497 subfamily
 
262185 no rank
 
198968 family
 
1075144 genus
 
753259 genus
 
1556058 genus
 
  Hestiaula
1557814 genus
 
1536396 genus
 
1369439 genus
 
198974 genus
 
  Thereutis
753436 genus
 
  Vanicela
1369768 genus
 
  Tineidae
41012 family clothes moths; fungus moths; clothes-moths
 
753617 subfamily
 
753655 subfamily
 
753636 subfamily
 
754030 subfamily
 
236778 subfamily
 
753652 subfamily
 
687153 subfamily
 
1181440 subfamily
 
691690 subfamily
 
753479 subfamily
 
1712016 subfamily
 
753656 subfamily
 
989892 no rank
 
  Tineinae
236781 subfamily
 
691688 no rank